Algemene voorwaarden

 • 1. Definities
  1. Opdrachtnemer: JeroenSchalk.nl, geregistreerd in het KvK-register onder nummer 54541832.
  2. Opdrachtgever: degene met wie JeroenSchalk.nl een overeenkomst van opdracht sluit.
  3. Opdracht: uitvoering van de diensten zoals vermeld in de daarvoor opgestelde offerte voor Opdrachtgever. Waar ‘dienst(en)’ staat, kan ook ‘opdracht(en)’ of ‘werk’ staan. In al deze gevallen gaat het om alle denkbare werkzaamheden die Opdrachtnemer uitvoert in opdracht van Opdrachtgever, in ruil voor betaling conform de ondertekende offerte.
  4. Overeenkomst: Een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht zoals vermeld in de offerte en de opdrachtbevestiging.
 • 2. Offerte en totstandkoming overeenkomst
  1. Offertes zijn dertig (30) dagen geldig en geheel vrijblijvend tot het moment van accepteren door Opdrachtgever. Indien er niet tijdig op een offerte wordt gereageerd, komt de offerte automatisch te vervallen en heeft Opdrachtnemer het recht om de opdracht te weigeren.
  2. Nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd en ondertekend, en dit door Opdrachtnemer is bevestigd, gaat automatisch een overeenkomst van opdracht van kracht. De ondertekende offerte — gebaseerd op en ondersteund door deze algemene voorwaarden — geldt dus tevens als overeenkomst van opdracht.
  3. In de offerte zijn in ieder geval de volgende zaken opgenomen: gegevens van Opdrachtnemer en Opdrachtgever, de uit te voeren diensten en bijbehorende prijzen c.q. tarieven, exclusief en inclusief btw.
  4. Indien mogelijk en relevant, worden uitvoerings- en leverdata ook in de offerte opgenomen.
  5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht prijzen/tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden door Opdrachtnemer tijdig gecommuniceerd aan Opdrachtgever. De wijzigingen kunnen, niet zijnde limitatief genoemd, verband houden met de inflatie, heffingen van overheidswege of verhoging van btw door de overheid.
  6. Werkzaamheden die buiten de oorspronkelijke offerte vallen, worden in een later stadium apart opgenomen in een offerte en vervolgens als zodanig gefactureerd.
  7. Oorspronkelijke offertes zijn niet bindend of bepalend voor vervolgopdrachten; elke offerte is uniek en afzonderlijk van een ander. 
  8. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht rust op Opdrachtnemer de inspanningsverplichting. Op de overeenkomst is uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis van toepassing. 
 • 3. Levertijd
  1. De levertijd wordt bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer nader overeengekomen en wordt indien noodzakelijk afzonderlijk gecommuniceerd door Opdrachtnemer.
  2. De overeengekomen levertijden zijn indicatief en kunnen derhalve niet als fatale termijn worden beschouwd. 
  3. De levertijd kan door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever worden verlengd ingeval van overmacht of andere omstandigheden, waardoor in redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Opdrachtnemer de opdracht op tijd kan uitvoeren.
  4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de oplevering van de opdracht op te schorten, zolang Opdrachtgever de betalingscondities geheel of gedeeltelijk niet heeft nageleefd of dit uit zijn gedraging aannemelijk is. 
 • 4. Uitvoering
  1. Voor de uitvoering van opdracht geldt de tussen partijen ondertekende offerte als uitgangspunt; alleen de daarin beschreven diensten en prijzen binden partijen.
  2. Indien en voor zover Opdrachtgever tussentijds wijzigingen voorstelt, heeft Opdrachtnemer het recht tot wijziging van de overeengekomen prijs, geboden diensten en levertijd, het een en ander in overleg met Opdrachtgever. 
  3. Nieuwe diensten en tussentijdse wijziging van de overeenkomst van opdracht heeft pas werking, indien er door beide partijen een nieuwe overeenkomst hieromtrent is gesloten.
  4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, het een en ander na vooraf toestemming van Opdrachtgever.
  5. Indien de uitvoering van de overeenkomst door toedoen van Opdrachtgever vertraging oploopt, komen de in verband hiermee gemaakte extra kosten voor rekening van Opdrachtgever. 
  6. De Opdrachtgever dient zijn redelijke medewerking aan Opdrachtnemer te verlenen voor de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer.
 • 5. Betaling
  1. Nadat de uitgevoerde opdracht door Opdrachtgever is goedgekeurd, zal Opdrachtnemer de daarmee verband houdende factuur versturen aan Opdrachtgever.
  2. Betaling door de Opdrachtgever vindt plaats op basis van een vooraf berekende projectprijs of uurtarief en nacalculatie. In alle gevallen wordt de prijs inclusief en exclusief btw berekend, op basis van uurtarief en eventuele bijkomende reiskosten.
  3. Opdrachtgever dient het factuurbedrag aan Opdrachtnemer te voldoen, zoals aangegeven op de factuur. 
  4. Indien en voor zover de factuur niet tijdig wordt betaald door Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer de Opdrachtgever maximaal tweemaal herinneren om het openstaand bedrag binnen de in de herinnering aangegeven termijn alsnog te voldoen. Indien Opdrachtgever nalatig blijft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht om administratie- c.q. aanmaningskosten in rekening te brengen. 
  5. Ingeval Opdrachtnemer de vordering overdraagt aan een incassobureau, komen de eventuele juridische en incassokosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 • 6. Gegevensverwerking
  1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden en de daarmee verband houdende procesuitvoeringen. 
  2. Opdrachtnemer neemt technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die zich bevinden binnen de digitale en fysieke omgeving van Opdrachtnemer. Deze maatregelen zijn in verhouding tot de kosten die daarmee gepaard gaan en de stand van de techniek. 
  3. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens conform de beginselen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan.
  4. Opdrachtnemer verwerkt noodzakelijkerwijs persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op hem rusten. Hieromtrent hanteert de Opdrachtnemer een privacyverklaring, welke te vinden is op de website van Opdrachtnemer.
  5. De privacyverklaring van Opdrachtnemer maakt integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • 7. Intellectuele eigendommen
  1. De door Opdrachtnemer geleverde diensten in de vorm van contentproducties, adviezen en andere (geschreven of digitale) documentatie blijven (intellectuele) eigendom(men) van Opdrachtnemer.  De eigendomsrechten gaan dan pas over indien en voor zover de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichting die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.
  2. De door Opdrachtgever afgenomen diensten mogen door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden zoals aangegeven in de ondertekende offerte. Voor gebruik voor andere doeleinden dient de Opdrachtgever schriftelijke toestemming aan Opdrachtnemer te vragen en te verkrijgen.
  3. Opdrachtnemer kan van de Opdrachtgever verlangen dat de naam van Opdrachtnemer niet wordt vermeld bij een of meer publicaties van content.
  4. Intellectuele voortbrengselen als schetsen, ruw tekstmateriaal, interview-antwoorden en andere producties, alsmede hiermee verband houdende intellectuele eigendomsrechten blijven in het bezit van Opdrachtnemer.
  5. Opdrachtnemer heeft het recht om uitgevoerde opdrachten in het portfolio op te nemen voor commerciële doeleinden zoals marketing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever.
 • 8. Opzegging overeenkomst
  1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen. Opdrachtgever dient voor het uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. Partijen beslissen in onderling overleg over de opzegtermijn en de beëindiging van de opdracht.
 • 9. Aansprakelijkheid
  1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van inspanningsverplichting en zijn uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht. 
  2. Opdrachtgever dient diensten/producten te controleren alvorens de opdracht door Opdrachtnemer wordt opgeleverd. Hiermee vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uitvoering van de opdracht.
 • 10. Slotbepalingen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en tevens op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 
  2. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt door het Nederlandse recht beheerst. 
  3. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.
  4. Alle aanspraken jegens Opdrachtnemer vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop Opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

December 2021